Materijali

Međunarodni i domaći pravni okvir relevantan za proces deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite:

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima – član 13. stavak 1.

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom

Konvencija o pravima djeteta

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (1966) koji je Bosna i Hercegovina je preuzela sukcesijom 01. Rujna 1993. godine ( “Službeni list R BiH”, broj 25/93 )

Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda

Povelja o temeljnim pravima Europske unije

Europska socijalna povelja

Madridska deklaracija

Strategija Evropske unije za invaliditet 2010.-2020.

Nacrt Strategije Vijeća Evrope za invaliditet 2016-2021.

Akcioni plan Vijeća Europe za promoviranje prava i punog sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu

Član II Ustava Bosne i Hercegovine

Politika u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini

Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u FBiH ( 2014 – 2020 )

Strategija unapređenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2017-2026.

Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

(2016.-2021.)