Blog

Prava osoba sa invalidetom | Osi-inkluzija.ba 28 Dec

Prava osoba sa invalidetom | Osi-inkluzija.ba

Jedna od karakteristika modernog i civilizovanog društva je briga o osobama sa posebnim potrebama, te pružanjem šanse da se ravnopravno izbore sa tzv. “zdravim” osobama za svoje mjesto u društvu.

Izuzetno velika stopa nezaposlenosti u BiH, te veoma nepovoljne ekonomske, političke i socijalne okolnosti otežavaju posao organizacijama koje pružaju pomoć osobama sa posebnim potrebama.

Sistemi obrazovanja sa Zapada insistiraju na inkluzivnom obrazovanju http://osi-inkluzija.ba/sta-je-inkluzija/, a ne segregaciji djece sa posebnim potrebama u specijalnim školama. Također, treba naglasiti da školovanje u specijalnim školama košta 2.8 puta više od školovanja u redovnoj školi, što predstavlja dodatni podstrek za implementaciju inkluzivnog obrazovanja djece.

Budući da se u BiH koncept inkluzije još uvijek ne implementira u dovoljnoj mjeri, djeca i osobe sa posebnim potrebama izložene su diskriminaciji i predrasudama, te su suočeni sa socijalnom isključenošću i izolacijom.

Inkluzivno obrazovanje ( http://osi-inkluzija.ba/inkluzija-u-obrazovanju/ ) osnovno je pravo svih učenika, pa ukoliko krenemo od pretpostavke da je inkluzija po definiciji u najboljem interesu djeteta sa invaliditetom, po slovu međunarodnog prava, država ne smije da podržava segregaciju, niti roditelj ne može izabrati specijalno obrazovanje za dijete, već je u obavezi optirati za inkluziju. Sa obzirom na uslove u našoj državi ovo je mnogo lakše reći nego učiniti. Potrebni su dodatni napori u osnaživanju i edukaciji onih koji direktno rade na edukaciji djece, edukacija roditelja o tome kako da objektivno sagledaju probleme sa kojima se susreću i učestvuju u njihovom rješavanju.  Neki od problema su i infrastruktura i ne prilagođenost škola djeci sa posebnim potrebama, nedostatak asistenata za provođenje inkluzije u školama i nedovoljna dodatna edukacija nastavnika o implementaciji inkluzije.